Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Tukiperhe.fi Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 10.9.2022.  Viimeisin muutos 10.9.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Tukiperhe.fi Oy
Konsulinrinne 3, 02450 Sundsberg

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Salla Ala-Jääski, salla.ala-jaaski@tukiperhe.fi , 0442833097.

3. Rekisterin nimi

– Yrityksen asiakasrekisteri
– Yrityksen työntekijärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
 – sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
 – työsuhde
 – asiakassuhde

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä työsuhteisiin liittyvä yhteydenpito.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:
 – Asiakasrekisterin osalta: Henkilön nimi, yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero), tiedot tilatuista palveluista ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
 – Työntekijärekisterin osalta: Henkilön nimi, sosiaaliturvatunnus, yhteystiedot, palkkatiedot, työsopimuksen sisältö.

Tiedot säilytetään asiakasrekisterin osalta niin kauan, kuin asiakkuus jatkuu.
Tiedot säilytetään työntekijärekisterin osalta niin kauan, kuin työsuhde jatkuu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta kunnan ja kaupunkien kautta, kun palvelut tilataan. Asiakkaat voivat myös itse luovuttaa tietojaan.

Työntekijärekisterin työntekijää koskevat tiedot yritys saa työntekijältä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).