Palvelut

Toimimme tiiviissä yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa ja suoraan perheissä. Suomalaisena perhepalveluiden tarjoajana meidät tunnetaan nopeasta reagoinnista ja laadukkaasta työstä. Henkilökuntamme koostuu sosiaalialan, terveydenhuollon ja kasvatusalan ammattilaisista.

Perhetyö

Perhetyö on asiakasperheen hyvinvoinnin suunnitelmallista ja tavoitteellista tukemista. Perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen.

Perhetyötä tehdään perheen kotona ja se voi sisältää esimerkiksi keskusteluapua ja tukea arjen eri toiminnoissa. Perhetyö on psykososiaalisen tuen ja konkreettisen mallintamisen yhdistelmä, jossa keskeistä on aina lapsen edun turvaaminen.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelun avohuollon suunnitelmallinen, tavoitteellinen ja intensiivinen tukimuoto, jota tarjotaan silloin kun lapsen huolenpito, kasvu, kehitys tai turvallisuus on vaarantunut.

Tehostettua perhetyötä toteutetaan monialaisena, perustuen perheen yksilölliseen tuen tarpeeseen. Tehostetun perhetyön aloittamisesta, jakson pituudesta, seurannasta ja arvioinnista sovitaan asiakaskohtaisesti.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on lapsen tai nuoren kanssa tehtävää suunnitelmallista ja tavoitteellista ammatillista tukityötä, joka koostuu ohjauksellisista keskusteluista, luovista ja toiminnallisista tapaamisista sekä tuesta erilaisille asiointikäynneille.

Tukihenkilötyö tapahtuu pääosin lapsen/nuoren omassa elinympäristössä. Toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen/nuoren myönteistä kehitystä sekä vahvistaa ja ylläpitää vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Nuorten jälkihuollon itsenäistymiseen tarjottava tuki

Nuorten jälkihuollon itsenäistymiseen tarjottava tuki on tiivis tukimuoto, jota tarjotaan nuorille, jotta he voisivat selviytyä itsenäisesti omassa kodissaan.

Työskentelyn tavoitteena on edistää nuoren itsenäistä toimijuutta, elämänhallintaa ja omatoimisuutta. Nuoren elämään kuuluvan verkoston kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tuen ja ohjauksen määrä määritellään yksilöllisesti nuoren tuen tarpeesta lähtöisin.

Ammatillinen tukiperhetoiminta

Ammatillinen tukiperhetoiminta on kaikille perheille avointa ja ennalta ehkäisevää työtä ja sitä toteutetaan osana avohuollon tukea niille lapsille ja perheille, joilla on lastensuojelun tai sosiaalihuollon asiakkuus.

Ammatillisen tukiperheen tuella voidaan vaikuttaa lapsen/nuoren hyvinvointiin sekä vahvistaa vanhempien jaksamista. Tukiperheet ovat tukena kaikenlaisissa elämäntilanteissa, jolloin lapset/nuoret vierailevat tukiperheessä yhdessä sovittuja ajanjaksoja. Tukiperheen kautta vanhemmat saavat toimintamalleja perheen arkeen sekä tukea omaan jaksamiseensa.

Avoperhekuntoutus

Avoperhekuntoutus on asiakkaiden omassa elinympäristössä tapahtuva intensiivinen kuntoutus, joka voi toimia vaihtoehtona perhekuntoutukselle, huostaanotolle, huostaanoton purkamiselle tai tuen tarpeen arvioimiselle.

Yhdessä asiakasperheen jäsenten, tarvittaessa lähipiirin ja sosiaalityöntekijän kanssa arvioidaan perheen haasteet sekä tuen tarve ja määritellään kuntoutuksen tavoitteet. Arvioinnissa käytämme apuna soveltuvia asiantuntijoita ja menetelmiä, etsimme yhdessä perheen kanssa heille itselleen tehokkaimmat ja sopivimmat menetelmät ja näytämme käytännön mallia tavoitteisiin pääsemiseksi.

VALVOTUT TAPAAMISET

Palvelutoimintaamme kuuluu valvottujen tapaamisten toteuttaminen tarjoamalla valvoja lasten valvottuihin tapaamisiin, tuettuihin tapaamisiin ja valvottuihin vaihtoihin tai toteuttamalla palvelu toimintayksikössämme.

Toiminta on sosiaalihuoltolain 27 § mukaista tapaamispaikkatoimintaa. Tapaamiset toteutetaan kunnan omissa tiloissa tai yksikön toimipisteessä sopimuksen mukaan. Tapaamisten valvonnalla halutaan varmistua siitä, että lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti. Perheen oma sosiaalityöntekijä määrittelee valvojien määrän tapaamiseen. Tapaamisajat on mahdollista sopia joustavasti joko virka-aikana tai sen ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteen ja tarpeiden mukaisesti. Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän haasteisiin, esimerkiksi arjenhallintaan, opiskeluun ja ihmissuhteisiin.