Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on lapsen tai nuoren kanssa tehtävää suunnitelmallista ja tavoitteellista ammatillista tukityötä, joka koostuu ohjauksellisista keskusteluista, luovista ja toiminnallisista tapaamisista sekä tuesta erilaisille asiointikäynneille. Tukihenkilötyö tapahtuu pääosin lapsen/nuoren omassa elinympäristössä. Toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea lapsen/nuoren myönteistä kehitystä sekä vahvistaa ja ylläpitää vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö

Perhetyö on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin suunnitelmallista ja tavoitteellista tukemista. Perhetyön tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyötä tehdään perheen kotona ja se voi sisältää esimerkiksi keskusteluapua ja tukea arjen eri toiminnoissa. Perhetyö on psykososiaalisen tuen ja käytännön avun ja yhdistelmä, jossa keskeistä on aina lapsen edun turvaaminen.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelun avohuollon suunnitelmallinen, tavoitteellinen ja intensiivinen tukimuoto, jota tarjotaan silloin, kun vanhempien edellytykset huolehtia lapsen hyvinvoinnista ovat heikentyneet tai lapsen kasvu, kehitys tai turvallisuus on vaarantunut. Tehostettua perhetyötä toteutetaan monialaisena, perustuen perheen yksilölliseen tuen tarpeeseen. Tehostetun perhetyön aloittamisesta, jakson pituudesta, seurannasta ja arvioinnista sovitaan asiakaskohtaisesti.

Nuorten itsenäistymiseen tarjottava tuki

Nuorten itsenäistymiseen tarjottava tuki on tiivis tukimuoto, jota tarjotaan nuorille, jotta he voisivat selviytyä itsenäisesti omassa kodissaan. Työskentelyn tavoitteena on edistää nuoren itsenäistä toimijuutta, elämänhallintaa ja omatoimisuutta. Nuoren elämään kuuluvan verkoston kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Tuen ja ohjauksen määrä määritellään yksilöllisesti nuoren tuen tarpeesta lähtöisin.

Ammatillinen tukiperhe

Ammatillisen tukiperheen tuella voidaan vaikuttaa lapsen/nuoren hyvinvointiin sekä vahvistaa vanhempien jaksamista. Tukiperheet ovat tukena kaikenlaisissa elämäntilanteissa, jolloin lapset/nuoret vierailevat tukiperheessä yhdessä sovittuja ajanjaksoja. Tukiperheen kautta vanhemmat saavat toimintamalleja perheen arkeen sekä tukea omaan jaksamiseensa. 

Neuropsykiatrinen valmennus

Etsitkö nepsyvalmentajaa asiakkaallesi tai itsellesi?

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on tukimuoto, jolla pyritään vahvistamaan arjen sujuvuutta tilanteissa, joissa neuropsykiatriset oireet ja toiminnanohjauksen vaikeudet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle. Valmennuksen tavoitteet sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteen ja tarpeiden mukaisesti.

Nepsy-valmennuksesta voivat hyötyvät neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia (ADHD, ADD, Asperger, autisminkirjo, Tourette, jne.) omaavat henkilöt.

Nepsy-valmentaja auttaa valmennettavaa uskomaan omiin kykyihinsä, löytämään vahvuuksiaan ja auttamaan itse itseään. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja, jotka vahvistavat toiminnanohjausta, itsesäätelyä, tunnetaitoja sekä oman elämän hallintaa.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus mainitaan kuntoutusmenetelmänä ADHD:n Käypä hoito -suosituksessa.

Soita meille ja varaa asiakkaallesi sopiva nepsyvalmentaja.

http://www.nepsyvalmentaja.fi
Varaukset: 050-5455 840

Sijoituksen purku

Sijoituksen purku on vaihtoehto laitossijoitukselle huostaanotetuille lapsille ja nuorelle. Huostaanotto tapauksissa meidän kauttamme on mahdollisuus saada ammatillinen sijaisperhe. Ammatillisessa sijaisperheessä mahdollistetaan nuoren kuntoutuminen sekä jatko-opintojen käynnistäminen. Nuoren elämän haasteisiin vastataan kodinomaisesti ja iänmukaisen kasvatuksen periaatteiden mukaisesti. Ammatillinen sijaisperhe on vastuussa nuoren kuntoutumisesta aina täysi ikäisyyteen saakka. Olemme todenneet, että tämä vaihtoehto on halvempi kunnille verrattaessa laitossijoitukseen. Vaihtoehto laitossijoitukselle huostaanotetuille lapsille ja nuorelle. Huostaanotto tapauksissa meidän kauttamme on mahdollisuus saada ammatillinen sijaisperhe. Ammatillisessa sijaisperheessä nuoren kuntoutuminen sekä jatko-opintojen käynnistämiset sekä nuoren elämän

haasteisiin vastataan kodinomaisesti ja iänmukaisen kasvatuksen periaatteiden mukaisesti. Ammatillinen sijaisperhe on vastuussa nuoren kuntoutumisessa aina täysi ikäisyyteen saakka. Olemme todenneet, että tämä vaihtoehto on halvempi kunnille verrattaessa laitossijoitukseen.

Avoperhekuntoutus

Avoperhekuntoutus on asiakkaiden omassa elinympäristössä tapahtuva intensiivinen kuntoutus, joka voi toimia vaihtoehtona perhekuntoutukselle tai huostaanotolle. Avoperhekuntoutusta voidaan käyttää myös huostaanoton purkamiseksi tai tuen tarpeen arvioimiseksi. Yhdessä asiakasperheen jäsenten, sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa lähipiirin kanssa arvioidaan perheen haasteet sekä tuen tarve ja määritellään kuntoutumisen tavoitteet. Arvioinnissa käytämme apuna soveltuvia asiantuntijoita ja menetelmiä. Etsimme yhdessä perheen kanssa heille itselleen tehokkaimmat ja sopivimmat menetelmät ja näytämme käytännön mallia tavoitteisiin pääsemiseksi.

Vahva tuettu asuminen

15–18-vuotiaille nuorille. Vahva tuettu asuminen voi olla vaihtoehto sijoitukselle, jossa nuori ei mukaudu laitoksen tai ammatillisen perhekodin sääntöihin. Vahva tuettu asuminen on myös sijoitusta edullisempi vaihtoehto.

Valvotut tapaamiset

Tarjoamme valvojaa lasten valvottuihin tapaamisiin, tuettuihin tapaamisiin ja valvottuihin vaihtoihin. Toiminta on sosiaalihuoltolain 27 § mukaista tapaamispaikkatoimintaa. Tapaamiset toteutetaan kunnan omissa tiloissa erillisen sopimuksen mukaan. Tapaamisten valvonnalla halutaan varmistua siitä, että lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu tapaamisoikeus toteutuu lapsen edun mukaisesti. Perheen oma sosiaalityöntekijä määrittelee valvojien määrän tapaamiseen. Tapaamisajat on mahdollista sopia joustavasti joko virka-aikana tai sen ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin.

koulunkäynnin tukeminen ja erityisopettajan tuki

Tuki on tarkoitettu lapsille ja nuorille, joilla on neurologisia tai psyykkisiä haasteita. Järjestämme tarvittaessa nuorelle tukihenkilön kouluun tai tietyille oppitunneille, ja näin varmistamme opintojen etenemisen suunnitellusti. Mukana tuen tuottamisessa ja konsultoimisessa on erityisopettaja.

Jälkihuolto

Jälkihuolto on sijaishuollon tai pitkän avohuollon sijoituksen päättymisen jälkeen tarjottavaa kokonaisvaltaista tukea lapselle tai nuorelle. Nuorta tuetaan mm. koulunkäynnin ja opiskelujen suorittamisessa, talouden hallinnassa, harrastuksen käynnistämisessä sekä harjoittelemalla arjen hallintaa. Jälkihuollon tarkoituksena on tukea lapsen kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle.